1. Узнiкненне i сутнасць двое­ўладдзя.
2. Дэмакратызацыя палітычнай сістэмы пасля Лютаўскай рэвалюцыi.
3. Пер­­шы (кра­са­вiцкi) крызiс Часовага ўрада і паглыбленне гаспадарчага крызiсу i палiтычнай анархіі.
4. Украінскае пытанне і лiпеньскi ўрадавы крызiс. Канец двоеўладдзя.
5. Карнiлаўскi мяцеж i яго разгром.
6. Нарастанне эканамiчнага, палiтычнага i нацыянальнага кры­зiсу у жніуні-кастрычніку 1917 года.
7. Кастрычніцкае узброеннае паустанне. Другі Агульнарасiйскi з’езд Саветаў.
8. Першыя сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні Савецкай улады.
9. Спробы ад­наўлення ўлады Часовага ўрада.
10.Асаблiвасцi рэ­ва­люцыйнага працэсу на Ўкраiне. Абвяшчэнне Ўкраiнскай На­роднай Рэспублiкi (УНР).
11.Выхад Расіі з першай сусветнай вайны.
12.Прычыны грамадзянскай вайны.,яе асноуныя перыяды і  iх характарыстыка.
13.Пачатак грамадзянскай вайны і  iншаземнай ваеннай iнтэрвенцыi.
14.Баi на Усходнiм і Паудневым франтах  летам 1918 -1919 гг.
15.Ваенна-палiтычнае становiшча на Ўкраiне пад час Грамадзянскай вайны. Украiнская Дырэкторыя.
16.Палітыка “ваеннага камунізму” і яе ажыццяуленне.
17.На­цыянальна-дзяржаўнае будаўнiцтва ў гады вайны.
18.Заканчэнне Грамадзянскай вайны.
19.Крызiс палiтыкi «ваеннага камунiзму».
20.Х з’езд РКП(б).Пераход да новай эканамічнай палітыкі.
21.Утварэнне СССР. Канстытуцыя СССР (1924).
22.Узмацненне унутрапартыйнай барацьбы пасля смерці У. І. Леніна.
23.Развіцце сельскай гаспадаркi у гады НЭПа.
24.Прамысловасць у гады НЭПа.
25.Спецыфіка  правядзення нэпа на Ўкраіне.
26.Знешняя палiтыка Савецкай краiны ў 1920-х гг.
27.Барацьба па пытаннях будаўніцтва сацыялізму у канцы 1920-х гг.
28.Пераход да фарсiраванай iнду­стрыялiзацыi. Вынiкi першай пяцiгодкi.
29.Пераход да палiтыкi суцэльнай калектывiзацыi. Метады і тэрміны яе ажыццяўлення.
30.Характар і асаблівасці правядзення калектывізацыі на Ўкраіне.
31.Прамысловае развіцце у гады другой і трэццяй пяцігодак.
32.Галоўныя накірункі і вынікі ажыццяўлення пяцігадовых планаў на Ўкраіне.
33.Крыніцы і рэсурсы індустрыялізацыі.
34.Культурная рэвалюцыя як абавязковы элемент станаўлення дык­татуры і дыскусіі вакол яе.
35.Фарміраванне таталітарнага рэжыму. Канстытуцыя СССР (1936). Куль­т асобы І. В. Сталiна.
36.Вялiкi тэрор. Iдэалагiчнае i палiтычнае забеспячэнне тэрору.
37.Україна у міжваенны перыяд.
38.Спробы стварэння сiстэмы калектыўнай бяспекi. Уступ СССР у Лiгу Нацый.
39.Сутыкненнi з японскiмi войскамi каля возера Хасан i ракi Халхiн-Гол.
40.Першыя вынiкi культурнай палiтыкi савецкай улады (1917-1920-я гг.).
41.Стабiлiзацыя савецкай мадэлi культуры (1930-я гг.).
42.Заходняя Ўкраїна Ў 1920-30-я гг.